Kodeks etyki

1. Postanowienia ogólne

Firma summ-it s.a. świadoma jest wagi i istoty przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz poszanowania uczciwych zasad współpracy. Celem działalności firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu integracji systemów oraz profesjonalnego zarządzania danymi mając za cel zadowolenie klientów oraz dbałość o swoich pracowników. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest określenie wizji oraz filozofii firmy dla naszych klientów.

Poprzez stworzenie kodeksu postępowania firmy summ-it s.a. chcielibyśmy przedstawić zasady, wartości oraz normy prowadzenia przez nas działalności. Wierzymy, że poprzez respektowanie kodeksu postępowania przez pracowników i wszystkie osoby współpracujące z summ-it s.a. udoskonalimy naszą drogę do osiągnięcia długotrwałego sukcesu.

Chcielibyśmy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby poprzez przestrzeganie zasad niniejszego kodeksu budować wiarygodność, zaufanie klientów oraz dobry wizerunek firmy. Staramy się dążyć do osiągnięcia stanu, w którym nie będziemy stwierdzać nieprawidłowości w żadnym z aspektów poruszonych w niniejszym dokumencie.

2. Wartości firmy

Filary funkcjonowania summ-it s.a. opierają się na trzech wartościach. To właśnie na nich staramy się budować filozofie oraz wizje naszej firmy.

2.1 Odpowiedzialność za powierzone zadania
Oczekujemy od naszych pracowników odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wykonywania ich z najwyższą starannością i zaangażowaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby efekt końcowy spełniał oczekiwania oraz był w pełni satysfakcjonujący dla naszych klientów. Do naszego zespołu zapraszamy osoby podzielające nasze wartości takie jak rzetelność, uczciwość i solidność. Dzięki temu nasi klienci mogą być spokojni, że ich dane są
w dobrych rękach.

2.2 Transparentność
W naszej firmie transparentność rozumiana jest jako jasność działania, na której opiera pracę nasz zespół. Stawiamy na komunikację, gdyż według nas to ona jest kluczem to sprawnej i efektywnej obsługi naszych klientów. Omawianie wszystkich zadań i przypisanych obowiązków odbywa się pod przewodnictwem lidera na forum pracowników danego działu. Wspólne stawianie czoła nowym wyzwaniom jako zespół jest dla nas priorytetem
w codziennej pracy. Kierujemy się zasadą wzajemnej pomocy, dlatego każdy może liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych kolegów. Ułatwia to współpracę oraz buduje dobre relacje wśród naszych pracowników.

2.3 Rozwój własny
Wierzymy, że za rozwojem firmy stoi rozwój jej pracowników, a jedno bez drugiego nie może istnieć. Ponieważ to ludzie i ich umiejętności tworzą firmę summ-it s.a., stawiamy na samodoskonalenie naszego zespołu finansując dla niego warsztaty, szkolenia i kursy. Nie lubimy rutyny, ponieważ nie uniemożliwia ona pracy z pasją i zaangażowaniem. Zachęcamy nasz zespół do dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi i dbamy, aby nasi pracownicy wykonując swoje obowiązki codziennie mogli nauczyć się czegoś nowego, odkrywając przy tym siebie i swoje mocne strony.

3. Prawa Człowieka

W summ-it s.a. poważnie podchodzimy do respektowania praw człowieka. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkim ich łamaniom, a w przypadku wykrycia takiego incydentu w strukturach naszej firmy zobowiązujemy się do podjęcia natychmiastowych działań.

4. Prawa dzieci

summ-it s.a. nie korzysta i nie zatrudnia osób, które ustawowo są określone nieletnimi oraz objęte są w tym zakresie ochroną prawną. Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu pracy dzieci na świecie.

5. Prawa zwierząt

summ-it s.a. szanuje i przestrzega prawa zwierząt. Stanowczo sprzeciwiamy się znęcaniu i łamaniu praw zwierząt na świecie.

6. Korupcja

summ-it s.a. nie toleruje oraz nie praktykuje żadnych form korupcji, przekupstwa, szantażu, wymuszeń i łapówkarstwa. Jeśli pracownikom będzie oferowane wynagrodzenie lub prezenty w odniesieniu do ich czynności zawodowych przez podmioty spoza organizacji, są oni zobowiązani do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego oraz pracodawcy. Pracownicy, którzy ulegną wpływom klientów lub partnerom summ-it s.a. w nieuczciwy sposób lub będą na nich wymuszać w nieuczciwy sposób wszelkie korzyści, będą pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

7. Zasady uczciwej konkurencji

summ-it s.a. stawia na partnerstwo i współprace. W kontaktach z partnerami oraz konkurencją prezentujemy postawę biznesu opartego na etyce. Nie dzielimy się danymi, które mogłyby doprowadzić do szkody firm konkurencyjnych oraz nie stosujemy nieuczciwych praktyk niezgodnych z prawem, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Nie przekazujemy między sobą fałszywych lub obraźliwych informacji na temat naszej konkurencji, ich produktów lub usług.

8. Ochrona środowiska

summ-it s.a. jest świadomy istoty ochrony środowiska. Wspieramy ochronę środowiska poprzez nowe rozwiązania pozytywnie oddziałujące na ekosystem. Dbamy o ograniczenie nadmiernego zużycia wody, energii, papieru
i innych surowców. Przeprowadzamy segregację odpadów w miejscach do tego wyznaczonych.

9. Relacje z pracownikami

W summ-it s.a. wierzymy, że podstawą sukcesu marki są ludzie, dlatego dużą wagę przywiązujemy do tworzenia silnego i zintegrowanego zespołu profesjonalistów. Wiemy, że każdy pracownik przyczynia się do rozwoju
i powodzenia firmy.

9.1 Brak dyskryminacji i równe szanse
W summ-it s.a. doceniamy różnorodność, bo wiemy, że jest źródłem wiedzy i nowych doświadczeń. Działamy zgodnie z zasadami równości i braku dyskryminacji w zatrudnianiu i awansie pracowników. Stanowczo nie zgadzamy się na dyskryminacje z powodu rasy, płci, przynależności etnicznej, pochodzenia, wieku, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, przekonań politycznych czy filozoficznych. Wspieramy zatrudnianie kobiet i pomagamy im w ścieżce rozwoju zawodowego. Sprzeciwiamy się zachowaniu rasistowskim, szowinistycznym, poniżającym, dyskryminującym. Jako firma z międzynarodowym zasięgiem działalności pracujemy
z poszanowaniem różnic kulturowych, narodowości, sposobu myślenia. Jesteśmy przekonani, że owocna współpraca możliwa jest jedynie w poczuciu wzajemnego zrozumienia. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą odnosić się do siebie z szacunkiem i godnością.

9.2 Mobbing
summ-it s.a. nie toleruje żadnych przejawów poniżania, obrażania, nękania, mobbingu, przemocy fizycznej lub psychicznej. W sytuacji doświadczenia tego typu zachowań pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego lub zarząd firmy. Zgłoszenia zaistniałej sytuacji przesłać można zgłaszać również bezpośrednio do Działu HR lub drogą mailową na adres: hr@summ-it.pl.

9.3 Warunki zatrudnienia
Stawiamy na dobrą komunikację i współpracę z naszymi pracownikami, dlatego firma summ-it s.a. funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem pracy, zasadami BHP, zachowaniem przepisów RODO oraz przestrzeganiem wszelkich praw pracowników. Uczciwie wynagradzamy swoich pracowników zarówno na podstawie ważnych umów, raportów i sprawozdań aktualnie panujących norm finansowych w zakresie zarobków. Przestrzegamy zagwarantowanych prawnie w naszym kraju wynagrodzeń i norm dotyczących stawki minimalnej. Zachowujemy krajowe i unijne regulacje dotyczące czasu pracy, obowiązującego czasu przerwy, czasu wolnego, urlopu oraz zasad worklife balance. Przekazujemy pełne informacje naszym pracownikom na temat przysługującym im prawom, zakresu obowiązków i oczekiwań przed nimi stawianych.

9.4 Używki
Na terenie naszej firmy obowiązuję bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz spożywania środków odurzających. Nie dopuszczamy do pracy osób pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom rozprowadzania wymienionych substancji na terenie funkcjonowanie firmy summ-it s.a.

9.5 Ochrona poufności
Pracujemy z zachowaniem wszelkich zasad ochrony poufności. Procedury, wiedza specjalistyczna, doświadczenia firmy, dane oraz szczegóły współpracy z naszymi klientami są objęte tajemnicą. Nie udzielamy informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych oraz danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami, podczas procesu rekrutacji, okresu zatrudnienia jak również po nim. Zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz nie udzielamy informacji o naszych klientach oraz partnerach w tym również danych innych klientów ani żadnych innych informacji które mogłoby narazić klientów na utratę przewagi konkurencyjnej lub konsekwencje prawne.

9.6 Odpowiedzialność pracownicza
Od naszych pracowników oczekujemy postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami kultury osobistej oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że wszyscy pracownicy zobowiązani są do przykładnego zachowania oraz godnego reprezentowania wizerunku firmy.

10. Postanowienia końcowe

Kodeks Postępowania summ-it s.a. wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.09.2023 roku.

W przypadku istnienia podejrzenia złamania lub zauważeniu przypadku naruszenia obowiązującego prawa, Kodeksu summ-it s.a. lub ogólnie przyjętych zasad etyki pracownik w dobrej wierze zobowiązany jest do zgłoszenia sytuacji w celu rozwiązania problemu. W przypadkach, gdy omówienie zastrzeżeń z przełożonym jest niestosowne lub kłopotliwe dla pracownika prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: hr@summ-it.pl.

Pracownicy firmy summ-it s.a. mogą zgłaszać do swoich przełożonych wszelkie wątpliwości oraz propozycje korekcji zasad zawartych w Kodeksie Postępowania. Wobec osoby zgłaszającej podejrzenie złamania lub oraz Kodeksu Postępowania summ-it s.a. nie mogą być stosowane żadne środki odwetu lub represji.

Wojciech Wencel
CEO

Umów się na bezpłatną konsultację

Skonsultuj potrzeby Twojej firmy z naszymi ekspertami. Poznaj rozwiązania, które pomogą Twojej firmie usprawnić procesy biznesowe i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Wypełnij formularz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Save data icon Twoje dane są bezpieczne.
Więcej o ochronie danych osobowych